Adi Ortaklık Sözleşmesi nedir? Diğer Ortaklıklardan Farkı Nedir?

Emrullah Saruhan
Colorful gradient

Adi Ortaklık, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan şirket grupları arasına girmemekte Türk Borçlar Kanunu’nun 620 – 645 maddeleri arasında tanımlanan bir hukuki yapıya sahiptir.

Türk Borçlar Kanunu madde 620’de tanımı yapılan; iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaç doğrultusunda birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmeye Adi Ortaklık Sözleşmesi denir. Kanunda düzenlenmiş diğer türden ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımayan bu türe de Adi Ortaklık denir.
Adi ortaklık sözleşmesi farkları

Ortaklar, noter başta olmak üzere herhangi bir kurum tesciline gerek kalmaksızın yazılı veya sözlü anlaşabilirler. Çünkü; Türk Borçlar Kanunu’nda ortaklık sözleşmesine dair herhangi bir şekil şartı yer almamaktadır.

Ancak, her iki tarafın da menfaatlerini koruyabilmek amacıyla ispat imkanının sağlanması gerekir. İspatın yapılabilmesi ise ortaklık sözleşmeleri yazılı yapılmalıdır. Hatta ispatı daha fazla güçlendirmek amacıyla hazırlanan yazılı sözleşme noter önünde imza edilebilir.

Adi ortaklık sözleşmesi farkları

Adi Ortaklıkta Vergilendirme Nasıl Olur?

Ortakların ortaklıktan dolayı elde ettikleri tüm kazanç Ticari Kazanç olarak vergiye tabidir. Adi Ortaklar bu nedenle diğer şirketler gibi Gelir Vergisi Stopajı ve Katma Değer Vergisi bakımından vergi mükellefi sayılmaktadırlar.

Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin Olmamasının Sonuçları Nelerdir?

 1. Adi ortaklığın hukuken korunan bir ticaret unvanı olmayacaktır.
 2. Bu yapısının hukuki anlamda bağımsız bir ikâmetgah olmayacaktır.
 3. Ortaklık faaliyetlerindeki kiralama, satım gibi herhangi bir hukuki işlemde ortakların tamamı bundan sorumlu olabilecektir. Ortaklığın kendisi taraf olarak yer alamaz.
 4. Ortaklık için edinilen veya devralınan şeyler, alacak ve ayni haklar, Adi Ortaklık Sözleşmesi çerçevesinde bütün ortaklara elbirliği hâlinde ait olacaktır.
 5. Tapu tescil gibi işlemler bütün ortaklar adına yapılacaktır. Ortaklık adına tescili mümkün değildir.
 6. Ortaklık işlemlerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir borç ortakların borcu sayılacaktır. Ortaklığın borcu olamaz.  
 7. Adi ortaklığın bir yargılamada davacı veya davalı olarak yer alması mümkün değildir.
adi ortaklık sözleşmesi nedir

Ortaklık Hangi Durumlarda Sona Erecektir?

 1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız duruma gelmesiyle.
 2. Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesiyle.
 3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesiyle.
 4. Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle.
 5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle.
 6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla.
 7. Haklı sebeplerin bulunması halinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine mahkeme kararıyla.

Adi Ortaklık Neden Tercih Edilebilir?

 1. Anlaşma ve kuruluş işlemleri daha az masraflı ve kolaydır.
 2. Kuruluş işlemleri herhangi bir şarta veya izne tabi değildir.
 3. Tescil ve ilan yapılmasına gerek yoktur.
 4. Emek, sermaye olarak konulabilir.
 5. Sermaye sınırı yoktur.

Adi Ortaklık Neden Tercih Edilmeyebilir?

 1. Tüzel kişiliğin bulunmaması nedeni ile ortakların sorumluluğunun sınırsız olması
 2. Ortakların müteselsil ve müşterek sorumluluğunun olması
 3. Ortaklığın kendi adına borç verememesi ya da dava açamaması
 4. Hissedarlardan biri ortaklıktan ayrıldığında şirketin feshi talep edilmesi
 5. Ortaklardan birini şirketten çıkarmak için ortaklığın fesih edilmesi şartının olması

Daha fazla keşfetmek ve yeni nesil hukuk teknolojilerini deneyimlemek için onedocs ziyaret edin. Sözleşme yönetimini yeniden keşfedin!