Yapım İşlerinde Sözleşmenin Feshi Nasıl Olur? Şartları Nelerdir?

Colorful gradient

Her sektör ve iş sürecinde sözleşmeler, hakları güvence altına alan belgeler olarak bilinir. Tarafların haklarını koruyan sözleşmeler bazı durumlarda feshedilebilir. Yapım işlerinde sözleşmenin feshi konusu da bu alanda çalışanlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilir. Yapım işlerinde sözleşmenin feshi hangi durumlarda ve nasıl gerçekleştirilir, soruları ile birlikte tüm detaylarına yer verdiğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Yapım İşlerinde Sözleşmeler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun tanımlar başlıklı 4. maddesinde yapım işinin tanımı “Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, alt yapı gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerinin tümü” şeklinde tanımlanmıştır.

Yapım işleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde sözleşmenin önemi daha iyi anlaşılmış olacaktır. Yapım işlerinde sözleşmeler konusuna baktığımızda birkaç farklı sözleşmeden söz edildiğini görebiliriz. Yapım işlerinde sözleşme türünün belirlenmesinde ana etken projenin niteliğidir. Ön veya kesin projeler üzerinden ihaleye çıkılıyorsa birim fiyat sözleşme, Uygulama projeleri üzerinden ihaleye çıkılacaksa anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin uygulanması gerekmektedir.

Yapım İşlerinde Sözleşmenin Feshi Nasıl Olur?

Yapım işlerinde sözleşmenin feshi birçok farklı durumda gerçekleşebilir ve her bir durumda hem yüklenicinin hem de idarecinin bazı hakları vardır.  Bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Sözleşmenin devri- İzinsiz devredilmesi,
 • Yüklenicinin iflas etmesi, 
 • Yüklenicinin ölümü,
 • Yüklenicinin ağır hastalık geçirmesi veya özgürlüğü kısıtlayıcı ceza alması, 
 • Yüklenicinin mali acze düşmesi, 
 • Yüklenicinin sözleşmeye aykırı davranması, 
 • Yüklenicinin yasak fiil ve davranışları,
 • Covıd-19 gibi mücbir sebepler yaşanması, 
 • İş artışı ya da iş eksilişi yaşanması,
 • İhalenin yargı kararıyla iptal edilmesi, 
 • İdare ve yüklenicinin kendi aralarında anlaşması, 
 • Eserin yok olması.

Yapım İşlerinde Sözleşmenin Feshinin Şartları

Yapım İşleri Genel Şartnamesi 48. Maddesine göre; Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile yazılı olarak bildirmesi durumunda, protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Yapım işlerinde sözleşmenin feshi idare anlamında şu şekilde gerçekleştirilebilir;

 • Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
 • Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Yapım işlerinde sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilen süreye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri yüklenici tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye yaşandığı tarihten başlayarak üç ayı geçemez.

Yapım işleri sözleşmelerinizin etkili bir şekilde hazırlanması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için dijital sözleşme platformu onedocs ile tanışabilir, sözleşme süreçlerindeki iş akışlarını güvenle taşıyabilirsiniz.